Aan de slag met de Omgevingswet

Na de dagopening van Friso de Zeeuw, gingen de deelnemers zelf praktisch aan de slag met Omgevingswet. In twee rondes konden er verschillende workshops gevolgd worden. Hier leest u een korte samenvatting van de workshops en vindt u de presentaties terug.


Lees ook de blog van
Johan van der Graaf

Planologie en bouwregelgeving door de Omgevingswet steeds meer vervlochten!

Van Bouwbesluit naar BBL: planologie en bouwregelgeving steeds meer vervlochten (Johan van der Graaf)

Met de komst van de Omgevingswet kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het Omgevingsplan, waarin meer ruimte komt voor lokale regels van technische aard. In deze workshop werden eerst de grote lijnen van het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) behandeld, waarin de mogelijkheden voor maatwerkregels in het Omgevingsplan zijn vastgelegd. Vervolgens werd gekeken hoe een gemeente eigen invulling kan geven aan de mogelijkheid om technische onderwerpen die voorheen landelijk waren geregeld, lokaal te regelen.

Omgevingsplan: juridische tips & trics (Tycho Lam)

Eén van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet is het Omgevingsplan. Hierin gaat bijna alles wat omgevingsrelevant is een plaats krijgen. Dit is kort gezegd het bestemmingsplan plus plus, maar dan wel met wat andere uitgangspunten. Het is bijvoorbeeld al geen plan, maar een verordening. Maar er zijn veel juridische vragen: als het omgevingsplan globaler wordt, hoe zal de rechter daar mee omgaan? Wat is de verhouding met de Omgevingsvisie die ook de hele gemeente betreft? Hoe moeten we omgaan met detaillering in de vorm van wetsinterpreterende beleidsregels?

Lees ook het interview met Tycho Lam

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan - ‘Bedenk als gemeente van tevoren hoe je de beschikbare handhaving wilt inzetten’
Lees ook het interview met Marian Kuijs

De Omgevingswet biedt kansen voor gezondheid. Hoe kunnen die benut worden?

Handvatten voor een gezonde leefomgeving (Marian Kuijs)

De Omgevingswet biedt uitgelezen mogelijkheden om via de inrichting van de leefomgeving de gezondheid te beschermen en te bevorderen. In deze workshop werden enkele voorbeelden getoond van omgevingsvisies en –plannen waarin gezondheid als belangrijk uitgangspunt is opgenomen. Er werd gekeken naar concrete manieren om niet alleen de openbare ruimte, maar ook woningen, groen en de mobiliteit zo in te richten dat de gezondheid van bewoners beschermd en bevorderd wordt. Daarbij werd gezocht naar slimme combinaties met andere opgaven zoals woningbouw, energietransitie en klimaatadaptatie.

Milieu in het omgevingsplan (Lukas Baars en Juliette Barrois)

Milieu in het omgevingsplan’ is een enorm breed, maar spitste zich nu toe op 2 onderwerpen:

  1. Hoe kunnen we bedrijfsmatige activiteiten straks in het omgevingsplan regelen? Deze vraag leeft erg in de praktijk. Dit komt omdat gemeenten zelf in het omgevingsplan veel milieuzaken moeten gaan regelen. En ook omdat de VNG de huidige VNG-publicatie ‘bedrijven en milieuzonering’ niet meer zal actualiseren.
  2. Hoe landt het thema veiligheid in het omgevingsplan? Bij dit thema zie je mooi de brede reikwijdte van de Omgevingswet. Veiligheid draait in het omgevingsplan niet alleen om ‘externe veiligheid’, maar gaat ook over mogelijke regels over bijvoorbeeld brandveiligheid, bluswatervoorziening en bereikbaarheid, evenementenveiligheid en uitval vitale infrastructuur

    In beide presentaties bleek het eerste onderwerp al voldoende stof tot discussie en vragen te bieden, het tweede is slechts licht aangestipt. Er werden veel vragen gesteld over hoe de voorgestelde aanpak - uit de ‘Staalkaart bedrijfsmatige activiteiten voor het omgevingsplan’, die binnenkort verschijnt - zou werken. Leidt het niet tot extra onderzoek? Vanuit de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan een checklist of indicatieve bedrijvenlijst, waarmee zonder verder onderzoek kan worden ingeschat of de bedrijfsmatige activiteiten zullen passen binnen de gebruiksruimte die het omgevingsplan stelt. (Tekst: Juliette Barrois)

De Omgevingswet vraagt om een tweebenige overheid: over cultuurverandering, samenwerken en vertrouwen (Pim Nijssen)

Maak kennis met De Omgevingsadviseur, de nieuwe professional onder de Omgevingswet. De Omgevingsadviseur is een soort ‘grenswerker’: iemand die met één been in de eigen organisatie staat en met één been in (een netwerk met) de buitenwereld. Iemand die de verschillende rollen van de overheid kent - zoals die van ‘kadersteller’, regisseur en facilitator (begeleider van initiatieven) – en weet welke rol hij wanneer moet aannemen.

Stand van zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet (Martin Brederoo)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet is volop in beweging. Er wordt hard gewerkt aan ‘werkende ketens’, waarin bevoegde gezagen plannen kunnen publiceren, vraagbomen kunnen opstellen en aanvragen en meldingen kunnen ontvangen.

In deze sessie werd een inleiding gegeven op het Digitaal Stelsel en tevens – aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden – de reeds werkende functionaliteiten getoond.

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet (Bert Rademaker)

De opzet van de vergunningplicht voor bouwactiviteiten wordt gewijzigd met de Omgevingswet. Er komt een vergunningplicht met het oog op een toets aan de regels voor technische bouwkwaliteit. Deze vergunningplicht vloeit voort uit de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving, waarin de vergunningplichtige gevallen worden aangewezen. Daarnaast komt er een vergunningplicht voor het bouwen en in stand houden van bouwwerken met het oog op een toets aan het Omgevingsplan. Gemeenten zullen in het omgevingsplan bepalen of en voor welke gevallen een vergunning nodig is en welke beoordelingsregels daarvoor gelden. In het Besluit bouwwerken leefomgeving zullen bouwwerken worden aangewezen die in ieder geval vergunningvrij zijn. Er werd een nadere toelichting gegeven op de mogelijkheden die de nieuwe opzet aan gemeenten biedt.

Van participatie naar omgevingsmanagement (Irma Dekker en Nusin Higazi)

De Omgevingswet vraagt overheden om meer, anders en eerder samen te werken met de omgeving. Er wordt betrokkenheid van de omgeving verwacht en omgekeerd. Termen als vertrouwen en loslaten, vliegen je om de oren. Anders vasthouden vinden wij passender. In de wet is opgenomen dát participatie moet plaatsvinden, maar het is een bewuste keuze geweest van de wetgever om niet voor te schrijven hoe dit dan moet. Door middel van gaming is ingegaan op vragen als: vanaf welk moment begin je nou eigenlijk met participatie? Hoe zorg je ervoor dat je niet alleen de schreeuwer aan tafel krijgt, maar ook andere doelgroepen bereikt? Wat doe je met de opbrengst van de participatie? En wat is de rol van de raad?

Milieu in Bal en omgevingsvergunning (Eveline Sillevis Smit)

In deze workshop kwam het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aan de orde. Het Bal bevat algemene regels waaraan bedrijven moeten voldoen als ze bepaalde activiteiten uitvoeren die effect hebben op de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het Bal voor welke activiteit een omgevingsvergunning nodig is. De kernbegrippen en de wijzigingen ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving worden besproken. Er werd ingegaan op de relatie tot de vergunningplicht en deze (en andere) algemene regels en de verhouding tot de (milieu)regels in het Omgevingsplan.

Integratie van gemeentelijke verordeningen in het omgevingsplan (Daan Corver)

Wie denkt dat in het omgevingsplan straks ook alle gemeentelijke verordeningen geïntegreerd worden, die komt van een koude kermis thuis. Dat is zeker. Wie ook van een koude kermis thuiskomt, is degene die denkt dat van hogerhand vast voorgeschreven zal worden welke verordeningen geïntegreerd worden en welke niet. Het is nog geen uitgemaakte zaak. Wel wordt steeds duidelijker aan de hand van welke uitgangspunten dit bepaald gaat worden én dat het voor een belangrijk deel ook een lokale keuze zal zijn. Slimme gemeenten vragen zich nu af: Hoe kunnen we goed voorsorteren op de komst van het omgevingsplan? Is het misschien mogelijk en zinvol om een tussenstap te maken? En wat is dan wijsheid?

Deel deze pagina